Connect with us

Hi, what are you looking for?

Liedjes teksten

Wekker, wakker, zeucht, drej meej um… of nit? Oet de vaere, koffer aop, ‘n jurkje, slipjas, liek ik diek? Hmm, ja, of toch mar dit? Spraye, spegel, krulle, stijle, hop, det zit! Oe ‘n plukje oet de krul. Hej, kiek ‘s of mien haor wal zit. Oh got, ‘n flinke klit! Mar soms is ‘t nit zo moeilijk sprikt ’t vör zich Waor gaon we hin? Kroeënenberg! Jao, Kroeënenberg! Gieët ’t loos? ’t Gieët loos, geklooj en alle gekheid is begoos! Kroeënenberg! Kroeënenberg! Laot ‘t zeen, zeen hoe ‘t mót, fieëste tot op ’t bot! Däör aop, raegen, sjit! Met de fiets.. of bob? Laaj aop, släötels, auto, ik goj rieje, hojje, hee, wacht, stop! Hoe kumt ’t beer dan op? Geld genóg, te weinig, väöl te väöl… of op? Pinpas, pinne, ken nit, jammer. Nou, dan wört d’n aovend top… Och, kumt wal good toch, Rob…? Mar soms is ‘t nit zo moeilijk sprikt ’t vör zich Waor gaon we hin? Kroeënenberg! Jao, Kroeënenberg! Gieët ’t loos? ’t Gieët loos, geklooj en alle gekheid is begoos! Kroeënenberg! Kroeënenberg! Laot ‘t zeen, zeen hoe ‘t mót, fieëste tot op ‘t bot! Kroeg,  blieft nag daaglang aope.. Kroep,  lang nag nit naor hoes ik Kroel,   meej nag dor d’n aovend, lachend, dansend, sjansend in … Kroeënenberg! Kroeënenberg! Laot ‘t zeen, zeen hoe ’t mót, fieëste tot op ‘t bot! As ik heej mar good veul, as ik heej mar happy bin, As ik heej mar bin, As ik heej bin ik bliej! Heej in de… Kroeënenberg! Kiek heej in de… Kroeënenberg! Jao, Kroeënenberg! Gieët ’t loos? ’t Gieët loos, geklooj en alle gekheid is begoos! Kroeënenberg! Kroeënenberg! Laot ‘t zeen, zeen hoe ‘t mót, ’t fieëst kan nit kepot. Heerlijk, lekker zot, fieëste tot op ‘t bot!
Ik bin Henk en as ik blaos op mien trompet, dan gieët ’t sturme, hèl, nag hèlder, op mien hardst en stop!… Hè Kroeënenberg, noow gieët ‘t gaas d’rop! Dor de zaal, vol dor de zaal met wingdkracht elf, nit te haoje! Hèl en hoeëg en wied en kielemaeters achterieën; ‘t Hèlt os op de bieën! Fieëst, weej fieëste wied, weej zakke daor tot an ‘t einde.. lang, nag langer, op zien langst en stop!… Hè Kroeënenberg, noow gieët ‘t gaas d’rop! En ik bin Henk en as ik blaos op mien trompet, dan giet ’t sturme! Veul, ‘t sturmt, fieëst wejt dor de Kroeënenberg en Evertsoord van ‘t zelfde saort! Dit is Henk en as din blust op zien trompet, dan gieët ‘t sturme, kiek ‘m gaon, heej kiek ‘m gaon en stop!.. Hè Kroeënenberg, heej gieët ‘t gaas d’rop! Jao, dit is Henk en as din blust op zien trompet, dan gieët ‘t sturme. Zoeë is din meneer, de gansen aovend in de waer en gieët heej as ‘n spaer! Dan de stilte vör de sturm, efkes effe räöst. ’t Is zoeëmar inens wingdstil, tot heej wer begint! Ozzen Henk, ozzen Henk, Henk Henk Henk Henk Lied “Bin ‘n natuurtalent” Heej kriegt de kriebels, hop, dao gieët ie hin, d’n tuba van de moor. Geblaoze en geoefend haet ie gin daes 3 daag kumt heej wal daor.. Lenig en gestroomlijnd is ie nit, in de kroeg altied op ’n kruk. Mar daes daag guft ie gaas, vult heej zich fit en danst non stop an ieën stuk! (Refrein) 3 daag gieët alles baeter dan väörhin din, din normaal niks kent! Noow ‘n natuurtalent en dit is nag mar ’t begin. Noeit zón natuurtalent gezeen! ’t Is helaas wer zoe verdwaene, din waas is zoeëmar wer vörbeej. Dus des te baeter laot heej kieke, ze zulle zegge: din… deut alles baeter dan väörhin en houwt daonao de pin d’r in! D’n Buutemars, heej lupt de spotlights in, ’n zaal vol kiekt um aan. Grapjes makt ie ‘t ganse jaor gaar gin, mar met daes daag stieët heej väöraan! Refrein Rame, däöre dicht, zingt in d’n douche heerlijk vals en oet de maot, Mar daes daag pakt heej de microfoon en kriegt de zaal vol an de praot! Refrein half Refrein
11 van de 11! iOzze vlag is gestraeke,  en mien schoon staon klaor. Laot ’t noow mar gebäöre, want dit wört os jaor. Weej wille nao baove, stiks hoeëger op. Nag verder nao baove, weej kenne gin stop. Ozze waeke verstraeke, ‘t geveul in mien boek. Met mien pekske en strikske, kiek ik heej met mien proek. Steeds verder nao baove, nag hoeëgerop. Bijna al baove, en zeen dao d’n top. Nao d’n 11de van d’n 11de met alles väöroet, ‘t gieët vanzelf wer, vanzelf greun, gael en veurroeëd. Nao d’n 11de van d’n 11de, ederieën ‘n gój kloet, an de voot van daes berg gaon de vlagge wer oet! Weej kieke nao baove en zeen ‘m al staon. Ozze prins stieët väörop, ze laote zich gaon. Weej gaon noow nao baove en zien d’r vör klaor. Bereike d’n top  en zingen in kaor… Nao d’n 11de van d’n 11demet alles väöroet, ‘t gieët vanzelf wer, vanzelf greun, gael en veurroeëd. Nao d’n 11de van d’n 11de, ederieën ‘n gój kloet, an de voot van daes berg gaon de vlagge wer oet! Hoeëg in de wólke, deecht beej de zón, kieke weej wied, jao, hieël wied väöroet. Op d’n toep van daes berg, gaon de vlagge wer oet… Nao d’n 11de van d’n 11de met alles väöroet, ‘t gieët vanzelf wer, vanzelf greun, gael en veurroeëd. Nao d’n 11de van d’n 11de, ederieën ’n gój kloet, an de voot van daes berg gaon de vlagge wer oet! Nao d’n 11de van d’n 11de met alles veuroet, ‘t gieët vanzelf wer, vanzelf greun, gael en veurroeëd. Nao d’n 11de van d’n 11de, iederien un goj kloet, an de voot van daes berg gaon de vlagge wer oet!  
Al 33 jaor gelaeje kwaam heej d’n erste Prins Din haj toen mar 1 gójje raeje: van fiste wur se mins Heej ging väörop, waas nit te haoje leet zeen wie ’t moos Heej drónk ze op, zoot nit te knaoje en zoeë is ’t begoos Refrein As straks de zón wer schient, ’t väörjaor kumt, is Carneval gedaon Dus spring noow deuchtig mej en blief d’r nit beej staon As straks de zón wer schient, ’t väörjaor kumt, is Carneval gedaon Dus zing mar lekker mej, jónk gelierd is awd gedaon As straks nao 33 jaore de nieje Prins d’r is Din haet an Carneval ‘ne zwaore mar houwt toch op die keest Heej gieët väörop, is nit te haoje kiek dan wie di springt Heej drinkt ze op, zit nit te knaoje en raoj ‘s wat di zingt: Refrein As straks de zón … Din det nit gluft din sloet snel mar ‘s achter in de rij en dan deut din zelf ok mar ’s mej Refrein As straks de zón …
Det is mien derpke, det dao likt verschaole, de Kroeënenberg en Evertsoord tesaam. Dao likt mien jeugd, ik denk d’r duk nag an trök, de Blakt, de Pieël, de hei, dao ken se dich good trök. De bore zien vort óngernaemers en nit klein, mar um te woeëne is ‘t dao nag altied fijn. Det kleine derpke kan ik nit vergaete, woeë ik mien schoeënste jaoren heb gekend. ‘ t Is zó schoeën, nit groeët, gelaegen an de Pieël, de Kroeënenberg en Evertsoord, tesaam beej-ieën. ‘t Is zó schoeën, nit groeët, gelaegen an de Pieël, de Kroeënenberg en Evertsoord zien altied ieën.

Melodie (Mooi man; Mannekoor Karrespoor)

Beej os in de Piël, dor is ut dit jaor fist,
en weej mêt zien alle, genieten nog het mirst
Tis 50 jaor geleêje, det men de Piel ontgôn,
en het boere leave heej, toen dan ok begon

Refr. Jao, det is goud, goud, goud heej  
50 jaor in Evertsoord    
goud, goud, goud heej     
50 jaor in Evertsoord en det met veul plezeer

De Piël kan idderiên, zeên van oêt ut raam,
dêt wit rowwen heze, brach zelfs uhre faam
De Piël zeêjn weej hiel duk, schoen rood in de brânk,
daorom woêne weej heej gêr, op ut platte lânk

Refr. Jao, det is goud, goud, goud heej  
50 jaor in Evertsoord    
goud, goud, goud heej     
50 jaor in Evertsoord en det met veul plezeer

Nar de liê-ge-re-schoêl goan ze met de bus,
det is wal zo hendig, stelt oajers gerust
Doa beej hebben we ok, nog Jong Nederlânk,
doa giêt alles groêt en klein, samen hânk in hânk

Refr. Jao, det is goud, goud, goud heej  
50 jaor in Evertsoord    
goud, goud, goud heej     
50 jaor in Evertsoord en det met veul plezeer

Vruujer hâjs-ze broeders, die zien dêr nouw nit miêr,
heej zitte nouw de dames, ze zien wêr in de liêr
Bordriën mêt van alles, vingse heej genôg,
alles tusse ‘t greune lânk, en de blauwe loôch

Refr. Jao, det is goud, goud, goud heej  
50 jaor in Evertsoord    
goud, goud, goud heej     
50 jaor in Evertsoord en det met veul plezeer

Refr. Klompen

Refr. Jao, det is goud, goud, goud heej  
50 jaor in Evertsoord    
goud, goud, goud heej     
50 jaor in Evertsoord en det met veul plezeer 2X

(melodie: ut daak deraaf)
Leep-se heej vruujer beej ós dor de Pieël, Zaag-se gin minse, allieën  ‘ne kamieël. Totaal niks te doôn heej, mar wal hieël veul graas, Aaf en toe zaag-se  ‘ne blieje Pieëlhaas. Noow woeëne weej heej same beejieën, En as we gaon fieëste, stieët nemes allieën. Weej pakke ós same en laote ós gaon, En kaome weej binnen is de rös zoeë gedaon.
Refrein: Weej zien van Evertsoord, Ós derpke in de Pieël. Is dur een fieëstje loos, Zien weej durbeej. Weej zien van Evertsoord, Zing, lach en drink met ós. Weej zien noow same ieën, Dót met ós mej. Want weej gaon nog nit nar hoês.
De boôre van de Slenk loeëpe achterieën, Brabo’s en Limbo’s danse same dorieën. De megjes van Ter Pieël zwaaje ok hieël bliej, Danse de sirtaki same ziej aan ziej. Alles stieët te springe, ‘t is heej ech te gek, En al ‘s leef kiêngdjes zitte oppe nek. Weej pakke ós same en laote ós gaon En kaome weej binnen is de rös zoeë gedaon. Refrein
Blief nouw nit zitte, Dót met ós mej. Mak een polonaise, Sloeët aan in de rij. Pak dich good vâs, En dót same met ós Want heej is ‘t gaaf in de Smêlentôs
Refrein
Slotrefrein: Weej zien van Evertsoord, Ós derpke in de Pieël. Is dur een fieëstje loos, Zien weej durbeej. Weej zien van Evertsoord Zing, lach en drink met ós. Weej zien noow same ieën, Dót met ós mej. Want weej gaon nog nit nao hoês
× Whatsapp